Vår Politik | Sverigedemokraterna Kristianstad | Sida 2

Vår Politik

Vår politik i Kristianstad

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 • Invandringspolitikens ekonomiska baksmälla! 2015-06-15

  Den 4 juni kunde KB:s läsare läsa om de tuffa ekonomiska tider som väntar Kristianstads kommun.
  Låneskulden har gått från noll till en miljard på mindre än fyra år och kostnaderna inom barn o utbildningsförvaltningen, arbete o välfärdsförvaltningen och omsorgsförvaltningen ökar kraftigt. Vad är då anledningen till att vi nu står inför kraftiga besparingar alternativt en ny skattehöjning i kommunen trots en nyligen genomförd skattehöjning 2014?

  Kostnadsökningen inom omsorgsförvaltningen förklaras till största delen av att vi blir fler äldre i kommunen. Kostnadsökningarna inom barn o utbildning och arbete o välfärd är till största delen relaterade till den oansvariga flykting och invandringspolitiken som bedrivs av de sju övriga riksdagspartierna.

  Kristianstads kommun har tagit emot många nysvenskar genom åren och det innebär att skolverksamheten i kommunen hela tiden måste expandera och nya skolor måste byggas. Då nordöstra Skåne inklusive Kristianstads kommun sedan länge har en svag arbetsmarknad innebär det att de som kommer hit ofta hamnar i arbetslöshet och därmed inte generar skatteintäkter som behövs för att hålla jämna steg med befolkningsökningen. Resultatet har blivit att kostnaderna för försörjningsstödet har ökat kraftigt i kommunen. Förutom att kommunens verksamheter måste byggas ut för att hantera befolkningsökningen pga. invandringen har vi även ett stort investeringsbehov i kommunen som t.ex. att bygga ett nytt badhus och renovera skolor m.m. Många viktiga investeringar som nu kommer att behöva skjutas på framtiden om inte kommunens låneskuld skall explodera i framtiden.

  Vi Sverigedemokrater har sedan länge sett vart hän det barkar och vid varje budgetfullmäktige varnat för att kommunens ekonomi är ansträngd och att det kommer att bli värre om inte Sverige får en normal invandringspolitik snart.

  Risken är nu mycket stor att vi får ytterligare höjd skatt i kommunen samt att region Skåne också höjer skatten då den kostsamma invandringspolitiken också slår hårt mot regionens ekonomi. Det finns två scenario framöver och det ena är kraftigt höjd skatt i kommunen och i region Skåne eller kraftiga besparingar och ökad press på de anställda inom kommunens verksamheter och inom sjukvården i Skåne.

  Även om fler fått upp ögonen för den kostsamma invandringspolitikens konsekvenser för den gemensamma välfärden tycks inte den rödgröna röran som styr landet ha förstått detta ännu trots ett kraftigt ökat väljarstöd för Sverigedemokraterna.

  Det finns ett konto i regeringens budget som hela tiden tillåts att öka ohämmat och det är kostnaderna för migrationen. Resultatet blir högre skatt för alla och en sämre välfärd för alla. Det finns idag bara ett parti som vill införa en normal invandringspolitik som gör att vår gemensamma välfärd kan få mer pengar på riktigt och det är Sverigedemokraterna.

  Niclas Nilsson
  Gruppledare SD Kristianstad

  Mer info
 • Arbetslöshetskassan är arbetarens trygghet

  När samhället och den ekonomiska utvecklingen går mot sämre tider och där arbetslöshet drabbar befolkningen så behövs välfärdens trygghet och samhällets uppbackning. Eftersom taket i a-kassan inte har höjts sedan 2001 så får idag 9 av 10 inte 80 % av sin lön när man blir arbetslös. Detta ska jämföras med 2003 då nästan 7 av 10 fick 80 % av sin lön när man blev arbetslös. Därför föreslår vi Sverigedemokrater att a-kassan ska höjas från 680kr till 1200kr dem första hundra dagarna och därefter 800kr per dag. En kraftig höjning inledningsvis i kombination med en tydligare nedtrappning av ersättningsnivåerna jämfört mot idag medför dels att försäkringsskyddet ökar, dels att incitamenten att hitta ett arbete ökar. Denna tes är vedertagen inom forskningen.

  Två år efter den borgerliga regeringen tillträdde i september 2006 hade antalet anslutna till a-kassan minskat med ca en halv miljon personer. Huvudorsaken till denna nedgång var att regeringen införde en arbetslöshetsavgift. Regeringen rättade till sitt misstag 2014 men trots det så har oroväckande få hittat tillbaka till arbetslöshetskassorna.  Detta ser vi Sverigedemokrater som ett stort problem på både en individnivå och samhällsnivå. A-kassan är en viktig automatisk stabilisator som parerar en konjunkturell nergång då flera kan försörja sin familj utan att kostnaderna hamnar hos kommunerna via socialbidrag.

  Sverigedemokraterna föreslår att a-kassan ska bli en del av det generella socialföresäkringssystemet igenom att den ska skattefinansieras, istället för att som idag betalas via en av avgift till någon av landets 30 olika arbetslöshetskassor.

  Vi föreslår samtidigt att vi ska slå ihop alla de 30 a-kassorna till en centraliserad a-kassa. Förutom kraftigt differentierade avgifter har de separata administrationer, vilket leder till olika tolkningar och tillämpningar av regelverket.
  Samtidigt ser vi att den som jobbar deltid idag har fått sin rätt till a-kassa inskränkt från 300 till bara 75 dagar. Detta innebär att många tackar nej till ett deltidsarbete som skulle kunna leda till ett heltidsarbete. Här föreslår Sverigedemokraterna att även deltidsarbetslösa skyddas av arbetslöshetsskyddet under de ordinarie 300 dagarna.

  Jens Andersson
  Vice Ordförande SDU Skåne
  Kandiderar för Sverigedemokraterna i Kristianstad.

  Mer info
 • 15 punkter för ett bättre Kristianstad

  1.  Sänka kommunalskatten på sikt
  2. Kräva mer pengar av staten för den kostsamma invandringen
  3. Införa ett lokalt Tiggeriförbud i kommunen
  4. Inga fler vindkraftverk i kommunen
  5. Stoppa inköp av religiöst slaktat Halalkött till skolkök och äldreboenden
  6. Verka för att mer närproducerad mat köps av förvaltningarna
  7. Ge kommunen i uppdrag att räkna ut vad invandrings och flyktingmottagandet kostar respektive förvaltning.
  8. Driva på för en bättre färdtjänst i kommunal regi eller i tex samarbete med Skåne nordost
  9. Sänkt ålder för gratis busskort för pensionärer från 75år till 73år
  10. Avskaffa delade turer på sikt och erbjuda alla som vill möjligheten till heltid
  11. Verka för höjda lärarlöner
  12. Driva på utbyggnaden av bredband i kommunen
  13. Införa gratis WiFi i centrala Kristianstad och Åhus
  14. Fortsätta att utveckla biogasen för tunga fordon och göra den lönsammare
  15. Behålla alla friluftsbaden i kommunen

  Mer info
 • Sverigedemokraternas vision för Kristianstad

  Vi Sverigedemokrater tror att Kristianstads kommun kan bättre!

  Det har hänt mycket positivt i Kristianstad de senaste fyra åren, framförallt i centralorten. Galleria Boulevard har öppnat sin första etapp, Kristianstadslänken och det nya resecentrum och Rådhuset har färdigställts. Vi har också fått två nya pågatågsstationer i Önnestad och Fjälkinge. Nosabyskolan har renoverats och Hammarsskola har öppnat i år. ABK fortsätter att bygga och bl.a. byggt trygghetsbostäder i Åhus. Kristianstads har också utsetts till årets stadskärna 2014. Med andra ord har mycket positiv hänt de senaste åren. Tyvärr har de övriga riksdagspartierna fortsatt med sin oansvariga invandrings- och flyktingpolitik. Sedan 2006 har antalet invånare i kommunen ökat med 5000. Över 90 procent av ökningen beror på den oansvariga invandrings- och flyktingpolitiken. Detta skapar naturligtvis många problem för kommunen, framförallt ekonomiska då arbetsmarknaden är mycket svag i kommunen. Kristianstads kommun har nu den näst högsta kommunalskatten i Skåne och detta beror huvudsakligen på invandrings- och flyktingpolitiken. Trots den höga kommunalskatten räcker inte pengarna till att självfinansiera alla nödvändiga investeringar som måste göras i framtiden. Därtill måste kommunen lägga mångmiljonbelopp på arbetsmarknadspolitiska åtgärder i form av bl.a. nystartsjobb för att sysselsätta arbetslösa i väntan på bättre tider. Kostnaderna för den oansvariga invandrings och flyktingpolitiken gör naturligtvis att det blir mindre pengar över till skolan och omsorgen och de övriga kommunala verksamheterna.

  Många partier skriver i sina handlingsprogram och visioner i princip att det vill att allt i Kristianstad skall bli bättre. Sällan hur det skall bli bättre. Vi vill naturligtvis också att Kristianstad på alla sätt och vis skall bli en bättre kommun. Istället för att skriva ett tjugo sidor långt dokument där vi listar allt vi vill göra bättre i kommunen, uppmanar vi intresserade att ta kontakt med oss om det är något ni undrar över.

  Kraftigt minskat flyktingmottagande är ett måste
  För att kommunens ekonomi skall förbättras och den höga arbetslösheten sjunka till mer normala nivåer krävs det att inflödet av flyktingar och invandrare som inte kan försörja sig själva kraftigt minskar. Endast då kommer arbetslösheten på sikt att komma ner på normala nivåer. Minskar arbetslösheten ökar skatteintäkterna samtidigt som utgifterna för försörjningsstöd minskar och då förbättres kommunens ekonomi snabbt. Endast Sverigedemokraterna förstår att dagens invandrings- och flyktingmottagande är ohållbart.

   

  I skolan skapas framtiden
  Sverigedemokraterna vi precis alla andra partier att Sverige skall ha världen bästa skola. Vi tror att en statlig skola skapar bättre förutsättningar för att nå det målet. Kunskap måste åter värderas högre och utbildningen måste utgå från behov. Lärarnas status måste höjas och lärarnas måste ges möjlighet att i ökad utsträckning fokusera på undervisningen. Det ska vara en rättighet att känna sig trygg under skoltid och nolltolerans måste råda mot stök och bråk i klassrummen. Vi vill möjliggöra ökade satsningar på antimobbning verksamheter, fler vuxna i skolorna och ett kunskapslyft i det svenska språket. Naturligtvis skall inget religiöst slaktat halal-kött serveras i skolan. Vi prioriterar naturligtvis mer resurser till skolan framför massinvandringen. Högskolan är mycket viktig för kommunen framtid och vi verkar för att stärka och utveckla sammarbetet mellan kommunen och högskolan.

  En värdig äldreomsorg
  Äldrefrågor handlar lika mycket om praktisk politik som om hur man ser på värdet av äldre människor. Vi sverigedemokrater vill stärka de äldres status i samhället. Det är ett arbete på många plan. Många äldre har ork och vilja att fortsätta arbeta men ges idag inte den möjligheten. Vi måste bli bättre på att ta tillvara på den äldre generationens kompetens såväl på arbetsmarknaden som i samhället i stort. Vi vill förbättra livskvaliteten och den sociala stimulansen inom äldreomsorgen, vi vill även införa ett trygghetsprogram för att bekämpa brott och övergrepp mot äldre. Antalet äldre kommer att öka kraftigt framöver och det krävs att kommunens ekonomi är stark för att vi skall klara den utmaningen.

  Ett ekonomiskt hållbart miljöarbete
  Vi sverigedemokrater är mycket stolta över vår fina biogasanläggning som gör att våra stadsbussar och de flesta regionbussarna kan köra på hundraprocent förnybar biogas. Vi måste fortsätta utveckla verksamheten och förbättra lönsamheten. Vi säger nej till fler vindkraftverk på land i kommunen. Det har byggts många vindkraftverk i kommunen de senaste åren och vi tycker det räcker nu. Vindkraften är dessutom kraftigt subventionerad och kan inte ersätta kärnkraften. Vi Sverigedemokrater gillar ny teknik och så även solceller. Dessvärre lämpar sig inte vårt klimat för storskaliga solcellssatsningar eftersom solen lyser väldigt lite på vintern när vi behöver som mest energi. Skulle det visa sig att man i framtiden på ett kostnadseffektivt sätt kan lagra sol- och vindenergi kan det visa sig att det är försvarbart att bygga ut dessa energislag. Vi vill se långsiktigt ekonomiskt hållbara lösningar med förnybar energi som inte sänker vår levnadsstandard. Det har de senaste åren spenderats åtskilliga miljarder på förnybar energi som sedan visat sig inte vara hållbara som t.ex. etanolen.

  Minskad arbetslöshet i Kristianstad
  Vi vill naturligvis också att arbetslösheten skall minska i kommunen. Den enskilt viktigaste åtgärden är att få stopp på den oansvariga invandrings- och flyktingpolitiken då den är huvudorsaken till den höga arbetslösheten i kommunen. Att över 31 procent av de utrikesfödda i kommunen är arbetslösa talar sitt tydliga språk. Då slipper vi också lägga stora summor på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa pengar vill vi istället satsa på att utöka inkubatorverksamheten på Krinova samt bygga ut Krinova så att fler företag får plats. Ungdomsarbetslösheten är ett stort problem och det krävs krafttag för att minska den. Det finns mycket som kan göras vi anser dock att en av de viktigaste åtgärderna är att sänka egenavgifterna för mindre företag då det är där jobben skapas i framtiden. Vi tror också att en satsning på lärlingsjobb är nödvändig för att få bukt med ungdomsarbetslösheten.

  Kristianstad behöver fler bostäder
  Det behövs fler bostäder i Kristianstad, både hyresrätter och bostadsrätter. Kommunen står välrustad i och med den nya översiktsplanen. Anledningen till att det inte byggs tillräckligt är inte brist på tomtmark, det är de höga kostnaderna för att bygga nytt. Det krävs en bra ekonomi för att kunna efterfråga de nya bostäderna och att själv bygga hus. Själva bostadsbristen beror i stor utsträckning på den omfattande invandringen och flyktingmottagningen till kommunen. De flesta människor som kommer hit har inte själva råd att efterfråga nya och dyra bostäder, utan tilldelas i första hand de billigare lägenheterna varför det uppstår brist på just dessa lägenheter för övriga invånare. Långt ifrån alla svenskar har råd att bo i dyra nyproducerade lägenheter och därför blir det brist på billiga lägenheter.

  Bättre vägar och kommunikationer i kommunen
  Vi är ett bilvänligt parti som förstår hur viktig bilen är för många och framförallt de som bor på landsbyggden. Vi vill framöver bygga bort flaskhalsar i vägnätet som är kommunens ansvar. Vilanleden är ett viktigt sådant projekt som måste prioriteras. Bilköer är inte bra för miljön måste byggas bort. Vi verkar också för att det skall byggas dubbelspår mellan Kristianstad och Hässleholm snarast. Kollektivtrafiken är mycket viktig men den kan inte ersätta bilen och framförallt inte i en stor kommun som Kristianstad som dessutom har mycket glesbyggd. Vi kommer också verka för en snabbare utbyggnad av cykelvägarna i kommunen. Det har de senaste åren tillkommit en hel del gratis parkeringar i utkanten av centrala staden och det är mycket bra. Dock måste en långsiktig parkeringslösning till för de som pendlar från resecentrum.

  Kultur & fritid
  Vi sverigedemokrater tycker att Kristianstad har ett bra utbud på kultur och fritidssidan. Det kan dock bli bättre men detta är oftast en fråga om pengar. Det är viktigt att påbörja ombyggnaden och förnyelsen av idrottsområde söder under nästa mandatperiod. Kristianstad behöver ett nytt badhus och vi kommer att verka för en bra och kostnadseffektiv placering. Friluftsbaden runt om i kommunen fyller också en viktig funktion och vi verkar för att behålla de vi har.

  Landsbygden
  För att stärka landsbygdsdemokratin i vår kommun måste de lokala representanterna ute i byalagen få bättre resurser. Vi tror att en arvodering av ordförandeposterna i byalagen skulle stärka det lokala arbetet rejält eftersom det oftast är ordföranden som gör det mesta arbetet. Vi vill också tillsammans med Skånetrafiken se över de nedlagda busslinjerna under kommande mandatperiod för att se om det går att öppna upp dem igen.

  Det behövs ett nytt ledarskap för att trygga framtiden
  Femklövern har styrt den senaste mandatperioden och de har gjort ett hyfsat jobb. Det har om sanningen skall fram rått en stark politisk samsyn på de flesta stora projekten som genomförts de senaste åtta åren. Det finns dock saker som kunde gjorts bättre, t.ex. kunde de styrt upp de kommunala verksamheterna bättre genom ett tydligare ledarskap. Det största problemet med såväl femklövern, socialdemokraterna och vänstern är att de står bakom den mycket oansvariga invandrings- och flyktingpolitiken som dränerar kommunens ekonomi och som leder till sämre välfärd för alla samt försenade viktiga investeringar.

  Den viktigaste lokala frågan för kommunens invånare i detta val är om de vill prioritera mer pengar till skolan och omsorgen istället för mer pengar till en oansvarig invandrings- och flyktingpolitik. Det lovas väldigt mycket nu i valtider, men utan pengar blir det inget annat än just löften. Med en Sverigedemokratisk invandrings- och flyktingpolitik blir det mer pengar över utan att skatten behöver höjas i såväl kommuner, som landsting/regioner och staten.

  Mer info
 • Budget 2015 – SD Kristianstad

  Klicka på länken för att komma till SD Kristianstads budget för 2015

  SD Kristianstad Budget 2015

   

  Mer info
 • SD vill se mer kristendom i Svenska kyrkan

  Detta är en insändare som publicerades i Kristianstadsbladet 2013-09-07

  Genmäle artikel: Biskopen tror inte på svenskt paradis
  http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article1966964/Biskopen-tror-inte-pa-ett-svenskt-paradis.html

   

  SD vill se mer kristendom i Svenska kyrkan

  I en artikel den 2 september 2013 med rubrik ”Biskopen tror inte på ett svenskt paradis” kritiseras Sverigedemokraterna hårt för citat: ”kortsiktighet, närsynthet och nationalism” och i vanlig ordning dras paralleller till nazism. För den som verkligen är påläst vad gäller Sverigedemokraternas partiprogram så framgår det ganska klart att det snarare är övriga partier eller nomineringsgrupper, som står för det närsynta och kortsiktiga, för på vilket sätt skulle det vara mer långsiktigt att lägga allt mindre resurser på riktiga flyktingar i närområdet och allt mer på enstaka individer i Sverige?

  Självklart är det en mer långsiktig och vidsynt lösning att hjälpa människor i deras hemländer eller i hemländernas omedelbara närhet, så som Sverigedemokraterna vill, jämfört med det betydligt dyrare och mindre effektiva hjälparbete som idag görs i Sverige för de få människor som haft möjligheten och resurserna att ta sig hit. Om man verkligen menar allvar med att vilja hjälpa globalt så bör resurserna också fördelas globalt, på ett rättvist sätt. Vi skulle vilja se mer långsiktighet i Svenska kyrkans hjälparbete, istället för dagens närsynta kortsiktighet.

  Det är givetvis upp till varje människa att framföra sin åsikt om hur man vill att samhället och religionen ska vara, dock bör man göra det med stor försiktighet om man talar för hela Svenska kyrkan, eller som anställd av Svenska kyrkan. Då vi båda är svenska och kristna, har vi svårt att se det onda i nationalismen, som för oss i praktiken innebär att vara stolt över det svenska samhället och vad våra förfäder skapat genom hårt arbete och många uppoffringar. Att det skulle vara fel att hedra detta arv, även inom Svenska kyrkan, är för oss ofattbart. Det stora problemet inom Svensk kyrkan idag, är inte närvaron av nationalism utan avsaknaden av kristen tro.

  Mikael Eskilandersson, kandidat till kyrkomötet och Lunds stift, SD
  Roland Månsson, kandidat till kyrkomötet och Lunds stift, SD

  Mer info
 • SD och Tandlösa upprör Pia Kinhult (M) och Anders Åkesson (MP)

  Regionpolitikers DO-anmälan av Sverigedemokraternas utskick om sjukvård till papperslösa upprör SD. Svenska skattepengar ska gå till svenska medborgare och de som har rätt att vistas i landet och inte till illegala som vistas i landet utan att ha rätt till det, skriver de.

   

  Anders Åkesson, regionråd (MP) och Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande (M), anmäler Sverigedemokraterna till Diskrimineringsombudsmannen. Anledningen är att Sverigedemokraternas Syd-distrikt skickade ut ett nyhetsbrev till medlemmar innehållande foton på människor med få tänder i munnen, detta med anledning av att illegala flyktingar från och med 1 juli får rätt till tandvård för endast 50 kronor.

  Upprinnelsen till det hela är att från och med den 1 juli kommer alla människor som vistas i Sverige utan tillstånd att ges rätt till skattesubventionerad vård i Sverige. Förslaget är omfattande och gäller såväl vanlig sjukvård som tandvård.

  Regeringens förslag är att priset för sjukvård, inklusive tandvård, endast ska vara 50 kronor per besök och per recept. Det uppskattas att mellan 10 000 och 35 000 människor i dag vistas i Sverige utan tillstånd. Då lagförslaget inte ger svar på hur man ska legitimera sig, öppnar det även upp för så kallad sjukvårdsturism, det vill säga personer bosatta i länder med dyr eller dålig sjukvård kan komma hit och bli behandlade då det inte kommer att vara möjligt att skilja på dessa och asylsökande som fått avslag på sin ansökan.

  Vi Sverigedemokrater anser att det är absurt att vi ska belöna personer som vistas i Sverige illegalt med betydligt lägre vårdkostnader än vad som gäller för skattebetalare, lågt betalda pensionärer och alla de laglydiga. Sjukvården går redan idag på knä på många ställen i landet.

  I Skåne talar det mesta för att femklövern i Region Skåne kommer att tvingas höja skatten då sjukvården har en uppenbar brist på pengar. Till exempel har socialstyrelsen kopplat samman fem dödsfall inom den skånska vården med överbeläggningar och personalbrist. Barnmorskor på SUS kvinnoklinik har protesterat öppet mot att de inte kan ge skånska mammor och barn en tillräckligt bra vård på grund av brist på resurser. Man kunde ju förstått om Kinhult och Åkesson blivit upprörda över dessa problem i sjukvården som de båda är med och styr.

  Vi kan försäkra Kinhult och Åkesson att väljarna säkerligen blir mer upprörda över regeringens och miljöpartiets givmildhet mot illegala invandrare än de blir över några foton på tandlösa människor i ett partiinternt medlemsbrev.

  Man kan ju bara spekulera i om denna DO-anmälan är ett sätt att få skåningarna att glömma problemen som detta radarpar skapat i den skånska vården. En annan orsak kan också vara den senaste Yougov undersökningen som gav SD 16 procent av rösterna till Region Skåne, vilket om det vore val i dag sannolikt skulle gjort både Kinhult och Åkesson arbetslösa.

  Vi Sverigedemokrater vill bara ha rättvisa, och rättvisa i det här fallet är att svenska skattepengar går till svenska medborgare och de som har rätt att vistas i landet och inte till illegala som vistas i landet utan att ha rätt till det. Vi vill i stället använda pengarna till att återställa högkostnadsskydden för vård och läkemedel som regeringen höjde förra året.

   

  Text: Lars Johan Hallgren, Gruppledare region Skåne SD. Patrik Jönsson, Vice gruppledare region Skåne SD. Niclas Nilsson, Ledamot i regionfullmäktige SD

  Debattartikeln finns även att läsa på Kristianstadsbladet

  Mer info
 • Gillar Socialdemokraterna utländska tiggarligor?

  Svar på T Augustssons (S) inlägg 12 mars, om att SD vill förbjuda utlänningar att tigga i Sverige.

   Vi Sverigedemokrater anser inte att det är en mänsklig rättighet för utlänningar att åka till Sverige och tigga. Bettleri, det vill säga vanemässigt tiggande, är ett problem på många håll i Europa och Sverige. Oftast är det välorganiserade gäng med östeuropeisk bakgrund som ligger bakom tiggeriet. Inte sällan utnyttjas handikappade till att utföra själva tiggeriet.

  Sverige har sedan länge en sociallagstiftning som gör att ingen svensk medborgare ska behöva tigga för att försörja sig.

  Det är ett stötande och oönskat inslag i gatumiljön att se yrkestiggare som låtsas lida för att väcka medlidande. Det ger turister och besökare en negativ bild av vår svenska välfärdsstat. Många upplever också förekomsten av utländska tiggare som obehaglig. Därför har vi lagt en motion i riksdagen där vi vill förbjuda utlänningar att tigga i Sverige.

  Tommy Augustsson uppmanar även svenska folket i sin insändare att 2014 rösta fram en regering som ser till så att människor inte behöver tigga för att få mat. Man kan ju undra om Tommy menar att en eventuell S-regering har för avsikt att börja betala ut socialbidrag till fattiga i Östeuropa så att de inte behöver åka till Sverige för att tigga för att få pengar till mat?

  Det finns fattigdom och sociala problem i många länder, men lösningen på de problemen är inte att tillåta utländska yrkestiggare i Sverige.

  Om nu Tommy Augustsson och S vill hjälpa fattiga i andra länder är det bättre om de skänker sina pengar direkt till dessa fattiga så slipper de att spendera pengar på dyra resor till Sverige.

  Till skillnad från Tommy vill jag uppmana folket att rösta på SD så att vi äntligen kan få en normal invandringspolitik i landet. En invandringspolitik som sparar många miljarder kronor och som ger oss råd att upprätthålla en god välfärd, ett starkt försvar och samtidigt satsa mer pengar på lag och ordning i landet.


  Niclas Nilsson, Gruppledare SD-Kristianstad

  Mer info
 • SD välkomnar Kristianstadcenterns nya syn på invandringen

  Sven Nilssons utspel torsdagen den 24 jan om att invandringen måste begränsas ger hopp för framtiden. Sannolikt är det SD:s stora opinionsmässiga framgångar som gjort att flera tunga lokalpolitiker runt om i landet nu med kraft vågar säga att Sveriges invandringspolitik har gått helt överstyr.

  För ca två veckor sedan gick Växjös Kommunalråd, moderaten Bo Frank, ut i media och kritiserade svensk invandringspolitik och sitt eget partis naiva inställning i frågan. Det socialdemokratiska Kommunalrådet i Katrineholm Göran Dahlström tillhör också de lokalpolitiker som vågat uttalat sig i media angående invandringspolitiken och deklarerat att den inte är hållbar i längden och kommer att leda till kommunala skattehöjningar om den fortsätter. Vi Sverigedemokrater förväntar oss flera utspel i invandringsfrågan från företrädare för andra partier ju närmare valet vi kommer. Det är inte omöjligt att vi närmare valet får höra Fredrik Axelsson gruppledare (M) och Helen Fritzon gruppledare (S) göra stora pudlar och precis som Sven Nilsson börja ifrågasätta och kritisera svensk invandringspolitik i ett försök att stoppa väljarflykten till SD.

  Förutom att asyl och anhöriginvandringen är alldeles för omfattande och kostsam bedriver även Alliansregeringen tillsammans med MP en ännu obegripligare arbetskraftsinvandringspolitik som vi i SD har kritiserat allt sedan den infördes. Arbetskraftsinvandringen leder till en omfattande invandring av lågutbildad arbetskraft till lågkvalificerade arbeten. Detta trots att vi har en omfattande arbetslöshet bland lågutbildade i Sverige och flyktingar och invandrare. I en artikel i DN den 29 januari rörande arbetskraftsinvandringen, skriver man ”Målet med regeringens reform var en behovsstyrd arbetskraftsinvandring, fokus låg på utländska specialister. I stället har två tredjedelar av nästan 60 000 arbetstillstånd som beviljats sedan 2008 gått till enkla jobb, i yrken där arbetslösheten i Sverige redan är rekordstor”. Man kan ju fråga sig om Alliansregeringen medvetet vill hålla arbetslösheten hög bland lågutbildade?

  I samma artikel uttalar sig Thord Ingesson, utredare på LO. Han uppskattar att minst hälften av de arbetare som fått tvååriga arbetstillstånd har betalat för dem. Han säger ”Han talar om mellan 5.000 och 10.000 sålda tillstånd, med prislappar från 30.000–40.000 kronor upp till över 100.000”. Dessutom konstateras att många arbetskraftsinvandrare utnyttjas av oseriösa arbetsgivare som inte betalar den utlovade lönen. M.a.o. regeringen bedriver med hjälp av MP en politik som leder till lönedumping, människohandel och en bibehållen hög arbetslöshet.

  För övrigt vill jag påpeka att i artikeln med Sven Nilsson förekom det två fakta fel angående SD:s invandringpolitik, vi vill minska invandringen med 90 procent och inte helt stoppa den som Sven Nilsson påstod. Vi vill heller inte skicka tillbaka de som kommit hit, vilket det ofta (medvetet?) felaktigt påstås.

   

  Niclas Nilsson
  Gruppledare SD-Kristianstad

  Mer info
 • Inhuman moderat invandringspolitik

  Göran Montan (M) frågar mig om våra föreslagna kostnadsminskningar på migrationsområdet verkligen leder till att vi skulle kunna ge mer pengar till pensionärerna. Mitt svar är: Ja, självklart. Vår skattesänkning på 1 150 kronor i månaden för en medelbetald pensionär har täckning. Vi har precis som Moderaterna använt Riksdagens utredningstjänst till hjälp och siffrorna är korrekta. Om Montan anklagar någon för att begå fel vore det också klädsamt att säga vad som är fel, inte bara att det är fel.

  Montan anser att de extrema väntetiderna för asylsökande (enl. Montan i snitt 423 dagar) gör att våra besparingar inte skulle vinna kraft under budgetperioden 2013-16. Den misslyckade Allianspolitiken, där människor kan gå ibland flera år innan de får asylbesked, är i sig en tragedi. Väntetiderna kostar definitivt pengar men framför allt orsakar de onödigt lidande och gör att vissa hinner rota sig innan de skall avvisas. Inhumant så det förslår. Intressant är också att Montan helt utelämnar anhöriginvandringen, den största andelen av invandringen. Hela 111 000 människor fick uppehållstillstånd i fjor, nästan motsvarande 1,5 gånger fler än befolkningen i Kristianstads kommun.

  Invandringens nettokostnad beräknas av ledande nationalekonomer till 40-60 miljarder. Sannolikt är den nu i underkant enär vi har en skyhög arbetslöshet bland flera invandrargrupper. Med en skärpt invandringspolitik, snabbare asylutredningar och lägre ersättningar kommer invandringen, och därmed kostnaderna för densamma, att minska radikalt.

  Den erhållna kostnadsminskningen vill vi använda för en förbättrad svensk välfärd och ett kraftigt tillskott till våra pensionärer där våra skattesänkningar än cirka 20 gånger mer omfattande än de sänkningar ni föreslår. Men vi anser även att Sverige bör hjälpa fler utsatta än vad M vill med sin politik. Därför vill vi kraftigt öka stödet till UNHCR som hjälper folk på plats i nödområden. På plats i dessa utsatta områden kan pengarna hjälpa 50-100 gånger fler människor än de gör i Sverige. Detta kallar vi en human politik i motsats till den moderata segregationspolitiken.

  Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna Hässleholm

  Replik på Göran Montans inlägg i Kristianstadsbladet den 11 januari 2013

  Mer info