Sverigedemokraternas vision för Kristianstad | Sverigedemokraterna Kristianstad

Sverigedemokraternas vision för Kristianstad

Vi Sverigedemokrater tror att Kristianstads kommun kan bättre!

Det har hänt mycket positivt i Kristianstad de senaste fyra åren, framförallt i centralorten. Galleria Boulevard har öppnat sin första etapp, Kristianstadslänken och det nya resecentrum och Rådhuset har färdigställts. Vi har också fått två nya pågatågsstationer i Önnestad och Fjälkinge. Nosabyskolan har renoverats och Hammarsskola har öppnat i år. ABK fortsätter att bygga och bl.a. byggt trygghetsbostäder i Åhus. Kristianstads har också utsetts till årets stadskärna 2014. Med andra ord har mycket positiv hänt de senaste åren. Tyvärr har de övriga riksdagspartierna fortsatt med sin oansvariga invandrings- och flyktingpolitik. Sedan 2006 har antalet invånare i kommunen ökat med 5000. Över 90 procent av ökningen beror på den oansvariga invandrings- och flyktingpolitiken. Detta skapar naturligtvis många problem för kommunen, framförallt ekonomiska då arbetsmarknaden är mycket svag i kommunen. Kristianstads kommun har nu den näst högsta kommunalskatten i Skåne och detta beror huvudsakligen på invandrings- och flyktingpolitiken. Trots den höga kommunalskatten räcker inte pengarna till att självfinansiera alla nödvändiga investeringar som måste göras i framtiden. Därtill måste kommunen lägga mångmiljonbelopp på arbetsmarknadspolitiska åtgärder i form av bl.a. nystartsjobb för att sysselsätta arbetslösa i väntan på bättre tider. Kostnaderna för den oansvariga invandrings och flyktingpolitiken gör naturligtvis att det blir mindre pengar över till skolan och omsorgen och de övriga kommunala verksamheterna.

Många partier skriver i sina handlingsprogram och visioner i princip att det vill att allt i Kristianstad skall bli bättre. Sällan hur det skall bli bättre. Vi vill naturligtvis också att Kristianstad på alla sätt och vis skall bli en bättre kommun. Istället för att skriva ett tjugo sidor långt dokument där vi listar allt vi vill göra bättre i kommunen, uppmanar vi intresserade att ta kontakt med oss om det är något ni undrar över.

Kraftigt minskat flyktingmottagande är ett måste
För att kommunens ekonomi skall förbättras och den höga arbetslösheten sjunka till mer normala nivåer krävs det att inflödet av flyktingar och invandrare som inte kan försörja sig själva kraftigt minskar. Endast då kommer arbetslösheten på sikt att komma ner på normala nivåer. Minskar arbetslösheten ökar skatteintäkterna samtidigt som utgifterna för försörjningsstöd minskar och då förbättras kommunens ekonomi snabbt. Endast Sverigedemokraterna förstår att dagens invandrings- och flyktingmottagande är ohållbart.

I skolan skapas framtiden
Sverigedemokraterna vi precis alla andra partier att Sverige skall ha världen bästa skola. Vi tror att en statlig skola skapar bättre förutsättningar för att nå det målet. Kunskap måste åter värderas högre och utbildningen måste utgå från behov. Lärarnas status måste höjas och lärarnas måste ges möjlighet att i ökad utsträckning fokusera på undervisningen. Det ska vara en rättighet att känna sig trygg under skoltid och nolltolerans måste råda mot stök och bråk i klassrummen. Vi vill möjliggöra ökade satsningar på antimobbning verksamheter, fler vuxna i skolorna och ett kunskapslyft i det svenska språket. Naturligtvis skall inget religiöst slaktat halal-kött serveras i skolan. Vi prioriterar naturligtvis mer resurser till skolan framför massinvandringen. Högskolan är mycket viktig för kommunen framtid och vi verkar för att stärka och utveckla samarbetet mellan kommunen och högskolan.

En värdig äldreomsorg
Äldrefrågor handlar lika mycket om praktisk politik som om hur man ser på värdet av äldre människor. Vi sverigedemokrater vill stärka de äldres status i samhället. Det är ett arbete på många plan. Många äldre har ork och vilja att fortsätta arbeta men ges idag inte den möjligheten. Vi måste bli bättre på att ta tillvara på den äldre generationens kompetens såväl på arbetsmarknaden som i samhället i stort. Vi vill förbättra livskvaliteten och den sociala stimulansen inom äldreomsorgen, vi vill även införa ett trygghetsprogram för att bekämpa brott och övergrepp mot äldre. Antalet äldre kommer att öka kraftigt framöver och det krävs att kommunens ekonomi är stark för att vi skall klara den utmaningen.

Ett ekonomiskt hållbart miljöarbete
Vi sverigedemokrater är mycket stolta över vår fina biogasanläggning som gör att våra stadsbussar och de flesta regionbussarna kan köra på hundraprocent förnybar biogas. Vi måste fortsätta utveckla verksamheten och förbättra lönsamheten. Vi säger nej till fler vindkraftverk på land i kommunen. Det har byggts många vindkraftverk i kommunen de senaste åren och vi tycker det räcker nu. Vindkraften är dessutom kraftigt subventionerad och kan inte ersätta kärnkraften. Vi Sverigedemokrater gillar ny teknik och så även solceller. Dessvärre lämpar sig inte vårt klimat för storskaliga solcellssatsningar eftersom solen lyser väldigt lite på vintern när vi behöver som mest energi. Skulle det visa sig att man i framtiden på ett kostnadseffektivt sätt kan lagra sol- och vindenergi kan det visa sig att det är försvarbart att bygga ut dessa energislag. Vi vill se långsiktigt ekonomiskt hållbara lösningar med förnybar energi som inte sänker vår levnadsstandard. Det har de senaste åren spenderats åtskilliga miljarder på förnybar energi som sedan visat sig inte vara hållbara som t.ex. etanolen.

Minskad arbetslöshet i Kristianstad
Vi vill naturligtvis också att arbetslösheten skall minska i kommunen. Den enskilt viktigaste åtgärden är att få stopp på den oansvariga invandrings- och flyktingpolitiken då den är huvudorsaken till den höga arbetslösheten i kommunen. Att över 31 procent av de utrikesfödda i kommunen är arbetslösa talar sitt tydliga språk. Då slipper vi också lägga stora summor på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa pengar vill vi istället satsa på att utöka inkubatorverksamheten på Krinova samt bygga ut Krinova så att fler företag får plats. Ungdomsarbetslösheten är ett stort problem och det krävs krafttag för att minska den. Det finns mycket som kan göras vi anser dock att en av de viktigaste åtgärderna är att sänka egenavgifterna för mindre företag då det är där jobben skapas i framtiden. Vi tror också att en satsning på lärlingsjobb är nödvändig för att få bukt med ungdomsarbetslösheten.

Kristianstad behöver fler bostäder
Det behövs fler bostäder i Kristianstad, både hyresrätter och bostadsrätter. Kommunen står välrustad i och med den nya översiktsplanen. Anledningen till att det inte byggs tillräckligt är inte brist på tomtmark, det är de höga kostnaderna för att bygga nytt. Det krävs en bra ekonomi för att kunna efterfråga de nya bostäderna och att själv bygga hus. Själva bostadsbristen beror i stor utsträckning på den omfattande invandringen och flyktingmottagningen till kommunen. De flesta människor som kommer hit har inte själva råd att efterfråga nya och dyra bostäder, utan tilldelas i första hand de billigare lägenheterna varför det uppstår brist på just dessa lägenheter för övriga invånare. Långt ifrån alla svenskar har råd att bo i dyra nyproducerade lägenheter och därför blir det brist på billiga lägenheter.

Bättre vägar och kommunikationer i kommunen
Vi är ett bilvänligt parti som förstår hur viktig bilen är för många och framförallt de som bor på landsbyggden. Vi vill framöver bygga bort flaskhalsar i vägnätet som är kommunens ansvar. Vilanleden är ett viktigt sådant projekt som måste prioriteras. Bilköer är inte bra för miljön måste byggas bort. Vi verkar också för att det skall byggas dubbelspår mellan Kristianstad och Hässleholm snarast. Kollektivtrafiken är mycket viktig men den kan inte ersätta bilen och framförallt inte i en stor kommun som Kristianstad som dessutom har mycket glesbyggd. Vi kommer också verka för en snabbare utbyggnad av cykelvägarna i kommunen. Det har de senaste åren tillkommit en hel del gratis parkeringar i utkanten av centrala staden och det är mycket bra. Dock måste en långsiktig parkeringslösning till för de som pendlar från resecentrum.

Kultur & fritid
Vi sverigedemokrater tycker att Kristianstad har ett bra utbud på kultur och fritidssidan. Det kan dock bli bättre men detta är oftast en fråga om pengar. Det är viktigt att påbörja ombyggnaden och förnyelsen av idrottsområde söder under nästa mandatperiod. Kristianstad behöver ett nytt badhus och vi kommer att verka för en bra och kostnadseffektiv placering. Friluftsbaden runt om i kommunen fyller också en viktig funktion och vi verkar för att behålla de vi har.

Landsbygden
För att stärka landsbygdsdemokratin i vår kommun måste de lokala representanterna ute i byalagen få bättre resurser. Vi tror att en arvodering av ordförandeposterna i byalagen skulle stärka det lokala arbetet rejält eftersom det oftast är ordföranden som gör det mesta arbetet. Vi vill också tillsammans med Skånetrafiken se över de nedlagda busslinjerna under kommande mandatperiod för att se om det går att öppna upp dem igen.

Det behövs ett nytt ledarskap för att trygga framtiden
Femklövern har styrt den senaste mandatperioden och de har gjort ett hyfsat jobb. Det har om sanningen skall fram rått en stark politisk samsyn på de flesta stora projekten som genomförts de senaste åtta åren. Det finns dock saker som kunde gjorts bättre, t.ex. kunde de styrt upp de kommunala verksamheterna bättre genom ett tydligare ledarskap. Det största problemet med såväl femklövern, socialdemokraterna och vänstern är att de står bakom den mycket oansvariga invandrings- och flyktingpolitiken som dränerar kommunens ekonomi och som leder till sämre välfärd för alla samt försenade viktiga investeringar.

Den viktigaste lokala frågan för kommunens invånare i detta val är om de vill prioritera mer pengar till skolan och omsorgen istället för mer pengar till en oansvarig invandrings- och flyktingpolitik. Det lovas väldigt mycket nu i valtider, men utan pengar blir det inget annat än just löften. Med en Sverigedemokratisk invandrings- och flyktingpolitik blir det mer pengar över utan att skatten behöver höjas i såväl kommuner, som landsting/regioner och staten.