Rapport från kommunfullmäktige i januari | Sverigedemokraterna Kristianstad

Rapport från kommunfullmäktige i januari

Som vi utlovade i december så kommer vi börja med rapporter från varje fullmäktige. Här kommer rapporten från januarisammanträdet.

Under ledamöternas frågestund så ställde Carl-Henrik Nilsson en fråga till Vänsterpartiet om hur de har tänkt sig att minska den växande högen med alla fall och utredningar kring barn som far illa med 6 timmars arbetsdag.

Vidare så gick Ulf Börkell upp i talarstolen för första gången och valde att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag gällande nya föreskrifter kring avfallshantering i Kristianstads kommun. Ulf gick även upp i nästa ärende och även där yrkade han bifall till kommunstyrelsens förslag gällande en ny avfallstaxa för hushållsavfall och hämtning inom Kristianstad kommun.

Ulf Börkells första framträdande i talarstolen

Ulf Börkells första framträdande i talarstolen

Kommunfullmäktige tog upp tre motioner från Sverigedemokraterna under sammanträdet.
Motion slopa chefslönetillägget

Motion 12 månaders avgångsvederlag

Motion – Elektroniska infomationstavlor

Björn yrkade bifall till sin motion gällande elektroniska informationstavlor. Han talade om vilka fördelar och syften informationstavlor kan ha för Kristianstad och bilförare som passerar staden. Björn menade på att man kan nå ut till fler förbipasserande via informationstavlor vid dem större vägarna och man kan marknadsföra evenemang i Kristianstad. Han ifrågasatte även kostnadsutredningen som hade gjorts och tog upp flera prisexempel från andra kommuner, där kostnaden var betydligt mindre än den som presenterades i utredningen om motionen.

Björn Söder fullmäktige Kristianstad

Björn Söder fullmäktige Kristianstad

Gruppledare Niclas Nilsson yrkade bifall till båda sina motioner som handlade om chefslönetillägg och kortare avgångsvederlag i VD-avtalet. Niclas menar på att avsaknaden av chefslönetillägg inte motiverar våra chefer till att prestera bättre. När man vet att oavsett konsekvenserna i sitt chefsuppdrag och handlande så får man behålla sin lön vid eventuell omplacering från chefsuppdraget. Även att just korta ner avgångsvederlaget för chefer som skiljs från sin anställning.

Niclas Nilsson

Niclas Nilsson

Under denna mandat perioden så har vi fått börja vara med att justera fullmäktigeprotokollet och denna gång valdes Sven-Ove Reimers från SD att justera protokollet.

Text: Yvonne Svensson