Rapport från fullmäktige i Maj | Sverigedemokraterna Kristianstad

Rapport från fullmäktige i Maj

Här kommer den vanliga rapporten efter fullmäktige! 

Dagens KF började med att Annelie Fälth Simonsson ställde en fråga till BUNs ordförande Anders Tell (S) om Nationalencyklopedin kunde finnas tillgänglig för för de mindre barnen/elever på alla Kristianstads skolor och användas som ett bättre och ett säkrare källhänvisning i undervisningen men även ett sätt att få in mer kunskap.

Anders Tell svarade med att han skulle ta detta med förvaltningschefen.

Vår motion om att förbjuda tiggeri.
•Niclas Nilsson pratade om att det var klart olämpligt att utländska medborgare kom till Sverige för att huvudsakligen försörja sig genom att vanemässigt tigga på våra gator och att istället se till att förbjuda det och uppmana länder där tiggarna har sitt medborgarskap att istället ta ansvar och ta itu med fattigdomen med hjälp av de miljontals kronor som Sverige via EU skänker till bl.a. Bulgarien och Rumänien.

Gällande M-motionen om utreda möjligheter om ett parkeringshus under jord.
•Carl-Henrik Nilsson betonade vikten med att fler parkeringsmöjligheter/platser i centrum skapar ett levande Stora Torg/Centrum och att vi behöver värna om stadens handlare men även se till att gynna bl.a. handeln och företag.
•Niclas menade på om att städer ska kunna växa och blomstra ,måste bilar kunna ta sig fram i centrum även om han poängterade att det kan bli dyrt och kostsamt med ett sådant parkeringshus.

M-Motion aktivt skolval.
•Annelie upplyste konsekvensen med att ett aktivt skolval innebär att kommunen har ingen skyldighet att ordna skolskjuts och uppmanade därför att om kommunen antar detta så behöver man ta hänsyn till kommunens stora ytor och avstånd genom att erbjuda skolskjuts, även om det kommer bli synnerligt kostsamt.

Vår motion om vägra anställa människor som av religiösa eller kulturella skäl vägrar hälsa på det motsatta könet.
•Niclas pratade om att Kristianstad kommun som är vår största arbetsgivare ska kunna neka någon anställning eftersom att det är kultur i Sverige att kvinnor och män hälsar på varandra genom handhälsning .Och om någon vägrar ta i hand kan det upplevas djupt kränkande av motparten och det var synnerligt viktigt att detta sedvana inte får fäste i vår kommun.

Moderaternas motion om att ge eleverna i Kristianstads kommun möjlighet att till ökad måluppfyllelse.
• Annelie yrkade bifall till KS förslag och föreslog att man hellre skulle satsa på mindre klasser och fler lärare än på en s.k. ”lov-skola.”

KDs Motion om att införa en elevhälsogaranti i KK.
Annelie yrkade bifall till KDs motion och menar på att vi behöver kraftfullt ta tag i problemet med att fler barn mår dåligt i skolorna och att möjligheten med att få prata med en kurator är minimal eftersom att ofta får flera skolor dela på samma kurator och besök kan ske under bara ett fåtal timmar om dagen.

Text: Yvonne Svensson
Bild: Yvonne Svensson
Publicerat av: Jens Andersson