Sverigedemokraterna Kristianstad | Sverigedemokraterna Kristianstad - Kommunens största parti! | Sida 24

Sverigedemokraterna Kristianstad

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Kristianstad

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 • Lokalförening för SDU har bildats.

  Av niclas.nilsson den 29 maj, 2010
  0

  SDU-medlemmar hemmahörande i nordöstra Skåne röstade på lördagen den 29:e maj fram en styrelse och en valberedning för SDU Skåne nordost. Den nybildade lokalförening omfattar kommunerna: Hässleholm, Osby, Östra göinge, Kristianstad och Bromölla.

  Nedan följer en beskrivning av styrelsen samt valberedningen.

  Styrelsen.

  Ordförande: Marlen Jensen, 21 år, Kristianstad.

  Vice ordförande: Hanna Nilsson, 24 år, Hässleholm.

  Sekreterare: Charlott Qvick, 23 år, Kristianstad.

  Ledamot: Thale-Marie Haugen Classon, 19 år, Kristianstad.

  Ledamot: Jens Andersson, 19 år, Kristianstad.

  Kassör: Carl Palmér, 23 år, Degeberga.

  Revisor: Christoffer Möllerström, 25 år, Kristianstad.

  Valberedningen.

  André Jonsson, 26 år, Osby.

  Christoffer Möllerström, 25 år, Kristianstad.

  Chang Frick, 27 år, Kristianstad.

 • Trevligt utbildningsmöte arrangerat av SDU

  Av niclas.nilsson den 21 mars, 2010
  0


  Mattias Karlsson pratade om partiets ideologiska värdegrund.

  Mellan föreläsningarna fanns det tid för fika och en chans att knyta nya kontakter.


  Under lördagen den 13:e mars anordnade SDU Skåne nordost ett utbildningsmöte för ungdomsföreningens medlemmar och andra inbjudna som var nyfikna på Sverigedemokraterna. Ett fyrtiotal nya och gamla ansikten samlades på Regionmuséet denna eftermiddag för att lyssna på olika företrädare inom partiet och givetvis även för att få möjlighet att träffa och umgås med likasinnade.
  Niclas Nilsson, ordförande för Sverigedemokraterna i Kristianstad, hälsade alla välkomna och lämnade därefter över ordet till Jens Leandersson, ordförande för syddistriktet. Jens berättade hur moderpartiet arbetar när de är ute på exempelvis marknader. Han manade åhörarna att visa att i den här organisationen har vi roligt och pratade om vikten av att bjuda väljarna på ett annorlunda och positivt bemötande som skapar avtryck.
  Efter fikan då det serverades kaffe och frukostbulle var Mattias Karlsson, presschef för Sverigedemokraterna, nästa person att tala. Partiets ideologiska värdegrund föreläste Mattias om. Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt samt socialkonservativt parti vilket betyder att vi vill stärka den folkliga gemenskapen i samhället där en omfattande välfärdsmodell skyddar medborgaren. De konservativa inslagen i Sverigedemokraternas politik gör att partiet hellre använder väl beprövade metoder istället för att vända sig till nya och osäkra idéer som kan visa sig vara destruktiva och föra utvecklingen två steg bakåt, menade Mattias.
  Som avslutning på ett lyckat och intressant utbildningsmöte berättade Fredrik Ottesen, ordförande för SDU syd, och Chang Frick från SDU Skåne nordost om framtida aktiviteter inom Sverigedemokratisk ungdom som bland annat innefattar besök på skolor och festivaler.

 • Kristianstads Kommunförening

  Av niclas.nilsson den 21 mars, 2010
  0

  Radhuset

  Niclas Nilsson, Ordförande och kassör

  Olle Sjöholm, Vice ordförande och sekreterare

  Roland Månsson, ord. ledamot

  Chang Frick, förste suppleant

  Mikael Persson, andre suppleant

  Christoffer Möllerström, tredje suppleant

 • Gå med i SDU gratis

  Av niclas.nilsson den 29 juli, 2009
  0

  Gå med i vårt ungdomsförbund.
  Aktiviteten inom Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) har ökat det senaste året och kommer så fortsätta göra under 2009.

  Det är kul att vara med i SDU, det är lärorikt att vara med i SDU, det är coolt att vara med i SDU. Det är hos SDU framtidens politiker fostras.

  Du som är 80- eller 90-talist: gå med i SDU nu och var med och skriv historia!
  Som en liten julklapp har SDU nu gjort medlemskapet gratis. Medlemskap tecknas på denna sida: http://sdungdom.se/medlem.php

  Vi har som målsättning att nå 1000 medlemmar under 2009 vilket skulle ge oss ett rejält ekonomiskt tillskott i form av statsbidrag.

 • Valet 2010 är ett mycket viktigt val

  Av niclas.nilsson den 21 juli, 2009
  0

  Valet 2010 är ett mycket viktigt val!

  Bli Sd-politiker och gör din röst hörd! Vi behöver dig.

  Maila in ditt intresse till kristianstad@sverigedemokraterna.se


  Vår lokalpolitik

  Kristianstad skall vara en trygg, attraktiv och välmående kommun
  Vi Sverigedemokrater vill verka för att Kristianstads kommun framöver skall ha en god ekonomisk tillväxt för att säkra välfärden för kommande generationer. P.g.a. det osäkra konjunkturläget i världen och dess eventuella negativa påverkan på Svensk ekonomi och sysselsättning är det viktigt att kommunen drivs med överskott. Skl rekommenderar att kommunen drivs med ett två procentigt överskott för att säkra välfärden och klara av kommande pensionsåtaganden. Sverigedemokraterna delar denna uppfattning. Ett överskott är också viktigt för att inte skattesatsen skall behöva höjas om sysselsättningen och därmed ekonomin utvecklas sämre än vad som prognostiserats.

  För att Kristianstad ska ha en väl fungerande ekonomi och en hög sysselsättning måste kommunen dels se till att privata företag och offentlig sektor får tillgång till kompetent arbetskraft, dels måste vi politiker verka för ett företagsvänligt klimat. Tillgången på arbetskraft kan vi förbättra genom att satsa mer på attraktiva boendemiljöer i attraktiva miljöer.

  Det är företagen som skaparjobb, inte politikerna, varför vi är positiva till alternativa driftsformer inom offentlig sektor om det kan förbättra de offentliga verksamheterna. Politiker ska skapa förutsättningar för företagare att anställa fler och skapa fler arbetstillfällen.

  Kristianstad har en stark ställning som handelsstad och det är viktigt att handeln ges möjligheter att utvecklas och växa. Kristianstads kommun har en mycket fin natur som skall tas tillvara och utvecklas för invånarnas bästa och ekonomisk tillväxt. Biosfärområdet i Vattenriket är ett bra exempel på detta. Kommunens natur erbjuder också ett mycket bra och varierat fiske genom de många vattendragen, sjöarna och kustremsan. Här borde det finnas goda möjligheter till en betydande sport och fritidsfiske turism. En utökad satsning på fisketurism borde ge en bra ekonomisk avkastning för kommunen.

  Modestaden Kristianstad
  Kristianstad har ett stort antal klädbutiker och modeintresserade invånare. Här finns en potential att stärka Kristianstad som ett modecentrum i nordöstra Skåne, genom bl.a. modevisningar och mässor. Där kan den nya Arenan komma väl till pass.

  Spirit of Food
  Vi Sverigedemokrater vill verka för en fortsatt utveckling av varumärket ”Spirit of Food”. Målsättningen måste vara att det utvecklas produkter av god kvalitet och som marknadsförs väl och bidrar till att stärka Kristianstads kommun som en livsmedelsproducent av klass. Vägen dit är lång, men varför skulle inte Kristianstad i framtiden kunna ha flera varumärken i klass med Absolut Vodka.

  Tillgängliga sjöar och vattendrag
  Vi Sverigedemokrater vill göra våra sjöar mer tillgängliga för kommunens invånare såväl som inhemska och utländska turister. För att åstadkomma detta har vi lagt en motion där vi menar att kommunen skall bygga fler båtramper och parkeringsplatser i anslutning till våra sjöar och vattendrag. På så sett skulle många fler kunna sjösätta sina båtar i våra sjöar för att fiska eller nöjesåka med sina båtar. Därmed skulle kommunen kunna locka till sig betydligt fler fisketurister och andra som gillar att åka båt.

  En miljökommun av första klass
  Mänsklighetens påverkan på den omgivande naturen är omfattande. Larmrapporter gör gällande att mänskligheten går en dyster framtid till mötes om vi inte förändrar våra livsmönster radikalt. Det är således upp till oss att tillsammans verka för ett hållbart samhälle. Sverigedemokraterna delar uppfattningen att kommunens beroende av fossila bränslen måste minska, och ett led i detta är att satsa på utbyggnad av fjärrvärmen.

  Vi Sverigedemokrater avser att verka för att Kristianstads kommun skall ligga i täten när det miljö och användandet av förnybar energi. Som ett led i denna strävan lades för ca ett år sedan en motion som föreslog att det skulle installeras solvärme, solceller och små vindkraftverk på kommunens högstadie- och gymnasieskolor. Tanken med dessa anläggningar var att de skulle användas i utbildningssyfte för att stimulera intresset hos kommande generationer. Detta för att dagens ungdomar skall välja dessa energisystem i sitt framtida boende, samt att stimulera till utbildning i förnybar energi. Tyvärr röstades denna motion ner av samtliga andra partier med undantag för två miljöpartister som avstod att rösta.

  Vidare måste all kommunal verksamhet sträva efter att i möjligaste mån välja miljövänliga alternativ, även om detta på kort sikt innebär ökade kostnader. Kortsiktiga ekonomiska, och många gånger marginella, vinster får inte gå före målet att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. En stor Svensk tillverkare av transport fordon har nu tagit fram hybriddrift för transportfordon. Hybriddrift lämpar sig allra bäst vid körning i stadstrafik där många stopp och accelerationer förekommer. T.ex. för stadsbussar och sopbilar. Sverigedemokraterna kommer att verka för att stadsbussar, sopbilar och andra transporter i framtiden drivs av elhybrider där biogas är det huvudsakliga bränslet.

  Ett handslag för Kristianstads framtid

  Vi Sverigedemokrater blev inte inbjudna till ”Ett handslag för Kristianstads framtid” Som initierades under den förra mandatperioden. Vi vill härmed tala om att vi står bakom detta handslag som alliansen, socialdemokraterna och kristdemokraterna kommit överens om. Vilket omfattar bl.a. följande framtidsinvesteringar:

  – Arenan för idrott, mässor och evenemang
  – Utveckling av handelstaden samt landsbygdsprogram
  – Naturrum i Biosfärområdet
  – Härlövsängar utvecklas för rekreation
  – Byggandet av fler bostäder i kommunen
  – Badhus i Åhus
  – Utveckling av Högskoleområdet
  – Nytt stadshus och omvandlandet av Rådhuskvarteret till bostäder
  – Sammanbyggnad av biblioteket och konserthus
  – Utveckla högskoleområdet och samarbetet med näringsliv och högskola
  – E22, dubbla järnvägsspår och upprustning av väg 19

  En värdig ålderdom
  En trygg ålderdom en trygg ålderdom skall vara en självklarhet för de kommuninvånare som under ett helt liv har bidragit till samhället. Vi menar också att äldreomsorgen ska kännetecknas av valfrihet och inflytande. För vårdtagare handlar det inte minst om rätten att själv välja boendeform. När det är möjligt och de äldre vill bo kvar hemma så skall detta så långt det är möjligt underlättas och när det inte går längre skall det finnas plats på äldreboende. För att klara äldre omsorgen i framtiden är det viktigt att kommunens ekonomi sköts och att det satsas på tillväxt.

  Attraktivt boende
  Vi Sverigedemokrater anser att det måste skapas fler attraktiva bostadsområden i kommunen. Ett mycket intressant och populärt område som byggts på senare år är Jakriborg i Hjärup utanför Lund. Husen är byggda i en medeltida hansastil och området är mycket populärt. Lediga lägenheter är sällsynta. Vi Sverigedemokrater anser att om Kristianstad skall bli en ännu populärare boende ort, så måste vi satsa mer på vacker arkitektur i nya bostadsområden. Varför inte inspireras av bebyggelsen i det gamla Åhus och bygga upp ett nytt bostadsområde i liknande stil och anda, eller bygga ett andra Jakriborg i Kristianstads kommun. Att bo i gamla Åhus är efterfrågat och återspeglas i prisnivån på bostäder där.

  Allmännyttan ABK. Sverigedemokraterna anser att en mindre del av ABK:s lägenheter kan omvandlas till bostadsrätter. ABK har ett stort bestånd av hyreslägenheter och att ett mindre antal av dessa skulle kunna omvandlas till bostadsrätter ser vi som positivt.

  Vi Sverigedemokrater ställer oss inte bakom någon utförsäljning av ABK, utan vi tycker att ABK fortsatt skall vara en god hyresvärd och fortsätta utveckla boendet och bygga nya lägenheter i Kristianstad.

  Infrastruktur
  Det är viktigt för en fortsatt god utveckling av Kristianstads kommun att kommunikationerna förbättras. Detta förbättrar möjligheterna för näringslivet och turismen att utvecklas. Det är viktigt att E22:an byggs ut till motorvägsstandard och att standarden på väg 19 förbättras med förbifarter vid Hanaskog och Knislinge. Vi motsätter oss att vägavgifter tas ut av trafikanterna vid en utbyggnad av E22:an och ser helst en statlig finansiering av utbyggnaden. Det kan inte vara meningen att kommunen skall vara bank åt staten. Vill också verka för att utbyggnaden av cykelvägar håller en hög takt. Möjligheten att cykla runt i kommunen på bilfria vägar kommer att gynna turismen och miljön.

  Vi Sverigedemokrater vill också se över möjligheterna att använda ”Tyst asfalt” i kommunen på hårt trafikerade vägar. En positiv effekt med tyst asfalt är att mer mark nära hårt trafikerade vägar kan användas till bostäder då bullret minskar.

  Invandring och Flyktingmottagning

  – Sverigedemokrater anser att kommunen skall säga upp avtalet med migrationsverket och inte ta emot fler invandrare, flyktingar och så kallade flyktingbarn.

  Det handlar i verkligheten mest om massinvandring, då andelen som tilldelas uppehållstillstånd och har verkliga flyktingskäl uppgår till drygt fem procent.
  Vi Sverigedemokrater vill inte att Kristianstad kommun skall få de svåra problemen som kommuner som Malmö, Landskrona, Södertälje Stockholm och Göteborg m.fl. har fått p.g.a. massinvandring och flyktingmottagning. Händelserna i vårt grannland Danmark i vintras, med upplopp bilbränder, omfattande skadegörelse och våld ger en fingervisning om vad som snart kan hända i Sverige och Kristianstad. Mindre upplopp och våldsamheter händer ju titt som tätt i bl.a. Rosengård och andra invandrartäta områden runt om i våra större städer.

  Vi Sverigedemokrater vill inte se följande utveckling i Kristianstad:

  – Problemskolor där respekten för lärare och personal är obefintlig.
  – En ökning av skolbränder.
  – En situation där elever måste betala för att slippa stryk ”s.k. bötning”
  – Kriminella ungdomsgäng som misshandlar och rånar.
  – Problem med stenkastning på bussar och inställd kollektivtrafik.
  – Stenkastning på brandkåren vid utryckning.
  – Ambulanspersonal skall inte behöva skottsäker väst vid räddningsinsatser.
  – Polisen skall inte behöva rycka ut med extra personal för att skydda polisbilarna vid utryckning i vissa områden.

  Svenskfientliga partier. En viktig uppgift för välfärdsamhället handlar om att motverka Svenskfientlighet och säkerställa svenska folket rätt att kritisera förd politik utan att smutskastas och förlöjligas. I Sverige har vi idag ett stort problem med vänster extrema grupper som attackerar och trakasserar framförallt Sverigedemokrater men även borgliga partier. Socialdemokraterna har under sitt tidigare regeringsinnehav haft möjligheten att göra något åt saken, men har inte brytt sig. Vi Sverigedemokrater kommer att verka för att såväl höger som vänsterextremism hindras från att störa det demokratiska samhället. Socialdemokraterna sprider gärna myten om det välmående harmoniska mångkulturella samhället. Denna myt är baserad på okunskap. Det är fakta att de flesta invandrare och flyktingar kommer från just mångkulturella och mångreligiösa länder som har varit och eller är drabbade av kulturella, etniska och religiösa konflikter. Exempel på dessa länder är fd Jugoslavien med Kosovo, Israel/Palestina problematiken, Irak och Afghanistan.

  Vi Sverigedemokrater har inget emot att svensk kultur influeras av andra kulturer, så länge det bidrar till att förbättra livskvaliteten för det svenska folket och att dessa influenser är självvalda. Vi upplever dock att muslimska kulturer inte har särdeles mycket positivt att berika den svenska kulturen med. Men vi saknar ju kunskap om kulturell blandning enligt Socialdemokraterna. Vi vill gärna att Socialdemokraterna delar med sig av kunskapen om hur svensk kultur kan berikas av mellanöstern kulturer och Islam. Vi är skyldiga att förklara detta för kommunens invånare som har all rätt att få veta vilka effekterna av förd politik förväntas bli.

  Kostnader för invandring och flyktingmottagning. Sverigedemokraterna kräver ökad öppenhet och transparens när det gäller kommunens kostnader för invandring och flyktingmottagande. Vi anser att kommunen skall öppet redovisa alla kostnader för invandring och flyktingmottagning som inte täcks av statliga skattepengar, ”även kallat bidrag”.

  Ett steg i rätt riktning har tagits i och med att extra kostnaderna för invandrar- och flyktingbarns skolgång har börjat redovisas. Vi välkomnar att Socialdemokraterna har börjat inse vikten av att särredovisa extra kostnader. Och då tänker vi på kravet att redovisa merkostnader i samband med etableringen av friskolor.